ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Договір публічної оферти на замовлення, купівлю-продаж і доставку Товарів

За цим Дого­во­ром одна сто­ро­на Про­да­вець, з одно­го боку, і осо­ба, яка прийня­ла умо­ви дано­го Дого­во­ру публі­чної офер­ти – Поку­пець, з іншо­го боку, далі разом – Сто­ро­ни, укла­ли даний Дого­вір публі­чної офер­ти (далі — Дого­вір), який є офі­цій­ною публі­чною про­по­зи­ці­єю Про­дав­ця укла­сти з Поку­пця­ми дого­вір купів­лі-про­да­жу Това­рів, які роз­мі­ще­ні у від­по­від­но­му роз­ді­лі Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/.

Про­дав­ці, що мають намір здій­сню­ва­ти про­даж Това­рів за допо­мо­гою Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/ та Поку­пці при при­дбан­ні Това­рів, які роз­мі­ще­ні на від­по­від­них сто­рін­ках Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/, при­йма­ють умо­ви цьо­го Дого­во­ру про нижченаведене.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дого­вір­ні від­но­си­ни між Про­дав­цем і Поку­пцем оформ­ля­ю­ться у вигля­ді Дого­во­ру публі­чної офер­ти. Нати­ска­н­ня на сто­рін­ці Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/ у від­по­від­но­му роз­ді­лі кно­пки “Пере­йти до опла­ти” або “Замов­ле­н­ня під­твер­джую”, озна­чає, що Поку­пець, згі­дно чин­но­го зако­но­дав­ства, взяв до вико­на­н­ня умо­ви Дого­во­ру публі­чної офер­ти, які вка­за­ні ниж­че.
1.2. Дого­вір публі­чної офер­ти є публі­чним, тоб­то від­по­від­но до ста­тей 633, 641 Цивіль­но­го коде­ксу Укра­ї­ни його умо­ви одна­ко­ві для всіх Про­дав­ців та Поку­пців. При пов­ній зго­ді з даним Дого­во­ром Поку­пець при­ймає умо­ви та поря­док оформ­ле­н­ня замов­ле­н­ня, опла­ти та достав­ки това­ру Про­дав­цем, від­по­від­аль­но­сті за недо­бро­со­ві­сне Замов­ле­н­ня і за неви­ко­на­н­ня умов цьо­го Дого­во­ру.
1.3. Датою укла­де­н­ня Дого­во­ру та момен­том пов­но­го й без­за­пе­ре­чно­го прийня­т­тям Поку­пцем умов Дого­во­ру вва­жа­є­ться дата запов­не­н­ня Поку­пцем фор­ми замов­ле­н­ня, роз­та­шо­ва­ної на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/, за умо­ви отри­ма­н­ня Поку­пцем від Про­дав­ця під­твер­дже­н­ня замов­ле­н­ня в еле­ктрон­но­му вигля­ді, та діє до момен­ту отри­ма­н­ня Поку­пцем Това­ру від Про­дав­ця і пов­но­го роз­ра­хун­ку з ним. У разі необ­хі­дно­сті, за бажа­н­ням Поку­пця, Дого­вір може бути оформ­ле­ний у письмо­вій фор­мі.
1.4. Для регу­лю­ва­н­ня дого­вір­них пра­во­від­но­син за Дого­во­ром Сто­ро­ни оби­ра­ють та, в разі необ­хі­дно­сті, засто­со­ву­ють чин­не зако­но­дав­ство України.

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Дого­вір публі­чної офер­ти» – публі­чний дого­вір, зра­зок яко­го роз­мі­ще­ний на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/, і засто­су­ва­н­ня яко­го є обов’язковим для всіх Про­дав­ців, що містить про­по­зи­цію Про­дав­ця щодо при­дба­н­ня Това­ру, який роз­мі­ще­но на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/, спря­мо­ва­ну неви­зна­че­но­му колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» – прийня­т­тя Поку­пцем про­по­зи­ції Про­дав­ця щодо при­дба­н­ня Това­ру, який роз­мі­ще­но на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/, шля­хом оформ­ле­н­ня Замовлення.

«Товар» – об’єкт уго­ди сто­рін (помі­дор, огі­рок, перець одно­рі­чний, вино­град, салат, руко­ла, кріп, петру­шка, корі­андр, кін­за, шпи­нат, бази­лік, реди­ска, капу­ста біло­го­ло­ва, капу­ста цві­тна, капу­ста брок­ко­лі, капу­ста листо­ва, капу­ста пекін­ська, капу­ста брюс­сель­ська, кресс-салат, каба­чок, бакла­жан, селе­ра, кар­то­пля, цибу­ля, ман­гольд, мор­ква чер­во­на, буряк сто­ло­вий, гар­буз твер­до­ко­рий, батат, часник, ква­со­ля спар­же­ва, капу­ста чер­во­но­го­ло­ва), щодо при­дба­н­ня яко­го на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/ роз­мі­ще­на про­по­зи­ція Продавця.

«Поку­пець» – будь-яка діє­зда­тна фізи­чна осо­ба, яка авто­ри­зу­ва­лась на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/ та має намір при­дба­ти той чи інший Товар.

«Про­да­вець» – ФОП Мар­чен­ко А.М., є вла­сни­ком чи роз­по­ря­дни­ком Това­ру та за допо­мо­гою Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/ має намір його про­да­ти. Най­ме­ну­ва­н­ня Про­дав­ця вка­зу­є­ться в доку­мен­тах на пере­да­чу Това­ру Поку­пце­ві (вида­тко­ва накла­дна, ТТН, товар­ний чек, фіскаль­ний чек і т.п., що під­твер­джу­ють факт пере­да­чі това­ру Покупцеві).

«Замов­ле­н­ня» – нале­жно оформ­ле­на та роз­мі­ще­на на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/ заяв­ка Поку­пця на купів­лю Това­рів, що адре­су­є­ться Продавцю.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Про­да­вець зобов’язується на умо­вах та в поряд­ку, визна­че­них цим Дого­во­ром, пере­да­ти у вла­сність Поку­пцю Товар на осно­ві Замов­ле­н­ня, оформ­ле­но­го Поку­пцем на від­по­від­ній сто­рін­ці Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/, а Поку­пець зобов’язується на умо­вах та в поряд­ку, визна­че­них цим Дого­во­ром, прийня­ти Товар і спла­ти­ти за ньо­го кошти.
3.2. Про­да­вець гаран­тує, що Товар не пере­да­ний в заста­ву, не є пре­дме­том спо­ру, не пере­бу­ває під аре­штом, а також на ньо­го від­су­тні будь-які пра­ва тре­тіх осіб.
3.3. Про­да­вець та Поку­пець під­твер­джу­ють, що чин­ний Дого­вір не є фіктив­ною чи уда­ва­ною уго­дою або уго­дою, укла­де­ною під впли­вом тиску чи обма­ну.
3.4. Про­да­вець під­твер­джує, що має всі необ­хі­дні дозво­ли на здій­сне­н­ня госпо­дар­ської діяль­но­сті, які регу­лю­ють сфе­ру пра­во­від­но­син, що вини­ка­ють та діють в про­це­сі вико­на­н­ня цьо­го Дого­во­ру, а також гаран­тує, що має пра­во на виро­бни­цтво та/або реа­лі­за­цію Това­ру, у від­по­від­но­сті з вимо­га­ми дію­чо­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни, та зобов’язується нести від­по­від­аль­ність у випад­ку пору­ше­н­ня прав Поку­пця в про­це­сі вико­на­н­ня цьо­го Дого­во­ру та реа­лі­за­ції Товару.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Про­да­вець зобов’язаний:
вико­ну­ва­ти умо­ви дано­го Дого­во­ру;
вико­ну­ва­ти замов­ле­н­ня Поку­пця в разі над­хо­дже­н­ня опла­ти від Поку­пця;
пере­да­ти Товар згі­дно з вибра­ним зраз­ком на від­по­від­ній сто­рін­ці Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/, оформ­ле­ним Замов­ле­н­ням і умо­ва­ми дано­го Дого­во­ру;
не роз­го­ло­шу­ва­ти будь-яку при­ва­тну інфор­ма­цію про Поку­пця і не нада­ва­ти доступ до цієї інфор­ма­ції тре­тім осо­бам, за виня­тком випад­ків, перед­ба­че­них зако­но­дав­ством та під час вико­на­н­ня Замов­ле­н­ня Поку­пця.
4.2. Про­да­вець має пра­во:
в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку при­зу­пи­ни­ти нада­н­ня послуг за цим Дого­во­ром у випад­ку пору­ше­н­ня Поку­пцем умов цьо­го Дого­во­ру.
змі­ню­ва­ти умо­ви цьо­го Дого­во­ру, а також ціни на Това­ри та послу­ги, в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку, роз­мі­щу­ю­чи їх на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/. Всі змі­ни набу­ва­ють чин­но­сті з момен­ту їх публікації.

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Поку­пець зобов’язаний:
своє­ча­сно опла­ти­ти і отри­ма­ти замов­ле­н­ня на умо­вах цьо­го Дого­во­ру;
озна­йо­ми­тись з інфор­ма­ці­єю про Товар, яка роз­мі­ще­на на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/
при отри­ман­ні Това­ру у осо­би, що здій­сни­ла його достав­ку, впев­ни­ти­ся у цілі­сно­сті та ком­пле­ктно­сті Това­ру шля­хом його огля­ду. У випад­ку вияв­ле­н­ня пошко­джень чи непов­ної ком­пле­кта­ції Това­ру – зафі­ксу­ва­ти їх в акті, який разом із Поку­пцем повин­на під­пи­са­ти осо­ба, яка здій­сни­ла його достав­ку Поку­пце­ві.
5.2. Поку­пець має пра­во:
офор­ми­ти замов­ле­н­ня на від­по­від­ній сто­рін­ці Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/;
вима­га­ти від Про­дав­ця вико­на­н­ня умов цьо­го Дого­во­ру;
на інфор­му­ва­н­ня про можли­ву дода­тко­ву комі­сію при опла­ті замовлень.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Поку­пець само­стій­но оформ­лює Замов­ле­н­ня на від­по­від­ній сто­рін­ці Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/
6.2. Після оформ­ле­н­ня Замов­ле­н­ня, Про­да­вець, про­тя­гом 1 (одно­го) робо­чо­го дня, зв’язується з Поку­пцем, за вка­за­ним ним при оформ­лен­ні Замов­ле­н­ня номе­ром теле­фо­ну, для під­твер­дже­н­ня тако­го Замов­ле­н­ня. Якщо Замов­ле­н­ня зро­бле­не після 16:00 – опра­цю­ва­н­ня тако­го Замов­ле­н­ня від­бу­ва­є­ться на насту­пний робо­чий день до 16:00.
6.3. У разі 3‑х невда­лих спроб зв’язатися з Поку­пцем Замов­ле­н­ня ска­со­ву­є­ться з фікса­ці­єю при­чи­ни тако­го ска­су­ва­н­ня.
6.4. Поку­пець має пра­во ска­су­ва­ти Замов­ле­н­ня в будь-який момент, однак, зобов’язаний попе­ре­ди­ти Про­дав­ця про ска­су­ва­н­ня Замов­ле­н­ня в най­ко­ро­тші стро­ки за номе­ром теле­фо­ном який зазна­че­но у Замов­лен­ні.
6.5. Ска­су­ва­н­ня Замов­ле­н­ня не позбав­ляє пра­ва Поку­пця офор­ми­ти нове Замов­ле­н­ня.
6.6. Про­да­вець має пра­во від­мо­ви­ти­ся від пере­да­н­ня Това­ру Поку­пце­ві у випад­ку, якщо відо­мо­сті, вка­за­ні Поку­пцем під час оформ­ле­н­ня Замов­ле­н­ня, є непов­ни­ми або викли­ка­ють підо­зру щодо їх дій­сно­сті.
6.7. Якщо будь-якій із Сто­рін дого­во­ру необ­хі­дна дода­тко­ва інфор­ма­ція, вона має пра­во запро­си­ти її у іншої Сто­ро­ни. У разі нена­да­н­ня необ­хі­дної інфор­ма­ції Поку­пцем, Про­да­вець не несе від­по­від­аль­но­сті за нада­н­ня які­сної послу­ги Поку­пцю при поку­пці Това­ру.
6.8. Поку­пець несе від­по­від­аль­ність за досто­вір­ність нада­ної інфор­ма­ції при оформ­лен­ні Замовлення.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна Това­ру визна­ча­є­ться Про­дав­цем та зазна­ча­є­ться на від­по­від­ній сто­рін­ці Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/. Вар­тість Замов­ле­н­ня визна­ча­є­ться шля­хом дода­ва­н­ня цін всіх обра­них Това­рів.
7.2. Вар­тість Замов­ле­н­ня може змі­ню­ва­тись у зв’язку із зня­т­тям комі­сії за про­ве­де­н­ня пла­те­жів інтер­нет-еквай­рин­гом.
7.3. Вар­тість Това­ру, яка вка­за­на на сто­рін­ці Веб-сай­ту https://svitovoch.ua/ не вклю­чає в себе вар­тість достав­ки Това­ру Поку­пцю. Вар­тість достав­ки Това­ру Поку­пець спла­чує від­по­від­но до дію­чих тари­фів служб достав­ки (пере­ві­зни­ків) без­по­се­ре­дньо обра­ній ним слу­жбі достав­ки (пере­ві­зни­ку).
7.4. Про­да­вець може вка­зу­ва­ти орі­єн­тов­ну вар­тість достав­ки Това­ру на адре­су Поку­пця під час оформ­ле­н­ня Замов­ле­н­ня.
7.5. Поку­пець зобов’язаний опла­ти­ти вар­тість Това­ру про­тя­гом 5 (п’яти) робо­чих днів після під­твер­дже­н­ня Замов­ле­н­ня.
7.6. Зобо­в’я­за­н­ня Поку­пця по опла­ті Това­ру вва­жа­ю­ться вико­на­ни­ми з момен­ту над­хо­дже­н­ня Про­дав­цю гро­шо­вих коштів на його раху­нок.
7.7. Роз­ра­хун­ки між Про­дав­цем і Поку­пцем за Товар здій­сню­ю­ться спосо­ба­ми, зазна­че­ни­ми на Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/.

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Поку­пець отри­мує Товар за допо­мо­гою послуг з достав­ки, або отри­мує його осо­би­сто у строк пого­дже­ний з Про­дав­цем. Поря­док опла­ти та отри­ма­н­ня зазна­че­ний на від­по­від­ній сто­рін­ці Веб-сай­ті https://svitovoch.ua/.
8.2. При отри­ман­ні Това­ру Поку­пець пови­нен у при­су­тно­сті пред­став­ни­ка слу­жби достав­ки (пере­ві­зни­ка) пере­ві­ри­ти від­по­від­ність Това­ру які­сним і кіль­кі­сним хара­кте­ри­сти­кам (най­ме­ну­ва­н­ня това­ру, кіль­кість, ком­пле­ктність, тощо).
8.3. Факт отри­ма­н­ня Това­ру та від­су­тність пре­тен­зій до яко­сті Това­ру, який достав­ля­є­ться слу­жбою достав­ки (пере­ві­зни­ком), Поку­пець під­твер­джує вла­сним роз­пи­сом у супро­від­них доку­мен­тах на Товар. Зі сво­го боку, Про­да­вець гаран­тує від­ван­та­же­н­ня Това­ру у кіль­ко­сті, зазна­че­ній і опла­че­ній Поку­пцем, в ком­пле­ктно­сті згі­дно спе­ци­фі­ка­ції цьо­го Това­ру в нале­жно­му ста­ні і яко­сті.
8.4. У разі від­су­тно­сті Поку­пця за адре­сою достав­ки, вка­за­ної Поку­пцем в заяв­ці або від­мо­ви Поку­пця від отри­ма­н­ня Това­ру з нео­б­ґрун­то­ва­них при­чи­ни, при вико­ри­стан­ні слу­жби достав­ки (пере­ві­зни­ка), Товар повер­та­є­ться в місце від­ван­та­же­н­ня. Опла­та за послу­ги слу­жби достав­ки (пере­ві­зни­ка) вира­хо­ву­є­ться із гро­шо­вих коштів, пере­ра­хо­ва­них Поку­пцем за Товар. Зали­шок гро­шо­вих коштів повер­та­є­ться Поку­пце­ві на під­ста­ві письмо­вої заяв­ки.
8.5. Пра­во вла­сно­сті та ризик випад­ко­вої втра­ти або пошко­дже­н­ня Това­ру пере­хо­дить до Поку­пця або його Пред­став­ни­ка з момен­ту отри­ма­н­ня Това­ру Покупцем.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Від­по­від­но Зако­ну Укра­ї­ни «Про захист прав спо­жи­ва­чів» та пере­лі­ку това­рів нале­жної яко­сті, що не під­ля­га­ють обмі­ну або повер­нен­ню спо­жи­ва­ча­ми чи поку­пця­ми, про­до­воль­чі това­ри не під­ля­га­ють обмі­ну або повер­нен­ню, якщо вони не задо­воль­ня­ють спо­жи­ва­чів з будь-яких при­чин.
9.2. Роз­гляд вимог, перед­ба­че­них Зако­ном Укра­ї­ни «Про захист прав спо­жи­ва­чів», про­ва­ди­ться Про­дав­цем за умо­ви нада­н­ня Поку­пцем доку­мен­тів, перед­ба­че­них чин­ним зако­но­дав­ством Укра­ї­ни. Про­да­вець не від­по­від­ає за недо­лі­ки Това­ру, які вини­кли після його пере­да­н­ня Поку­пце­ві вна­слі­док пору­ше­н­ня Поку­пцем пра­вил кори­сту­ва­н­ня або збе­рі­га­н­ня Това­ру, дій тре­тіх осіб або непе­ре­бор­ної сили.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сто­ро­ни від­по­від­а­ють за неви­ко­на­н­ня або нена­ле­жне вико­на­н­ня умов цьо­го Дого­во­ру в поряд­ку, перед­ба­че­но­му цим Дого­во­ром і чин­ним зако­но­дав­ством Укра­ї­ни.
10.2. Про­да­вець не несе від­по­від­аль­но­сті за нена­ле­жне, несвоє­ча­сне вико­на­н­ня Замов­лень і сво­їх зобов’язань у випад­ку нада­н­ня Поку­пцем недо­сто­вір­ної або помил­ко­вої інфор­ма­ції
10.3. У разі вини­кне­н­ня спо­рів, пов’я­за­них з вико­на­н­ням Сто­ро­на­ми цьо­го Дого­во­ру, зобо­в’я­зу­ю­ться вирі­шу­ва­ти їх шля­хом пере­го­во­рів з дотри­ма­н­ням пре­тен­зій­но­го поряд­ку. Тер­мін роз­гля­ду пре­тен­зії — 7 (сім) кален­дар­них днів від дати її отри­ма­н­ня.
10.4. Усі спо­ри, роз­бі­жно­сті або вимо­ги, що вини­ка­ють з цьо­го Дого­во­ру або у зв’яз­ку з ним, у тому числі що сто­су­ю­ться його вико­на­н­ня, пору­ше­н­ня, при­пи­не­н­ня або недій­сно­сті, під­ля­га­ють вирі­шен­ню у судо­во­му поряд­ку згі­дно мате­рі­аль­но­го і про­це­су­аль­но­го права.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сто­ро­ни не несуть від­по­від­аль­но­сті за неви­ко­на­н­ня будь-яко­го зі сво­їх зобо­в’я­зань, за виня­тком зобо­в’я­зань по опла­ті, якщо дове­дуть, що таке неви­ко­на­н­ня було викли­ка­но форс-мажор­ни­ми обста­ви­на­ми, тоб­то поді­я­ми або обста­ви­на­ми, дій­сно зна­хо­дя­ться поза кон­тро­лем такої Сто­ро­ни, наста­ли після укла­де­н­ня цьо­го Дого­во­ру, що носять непе­ре­дба­че­ний і невід­во­ро­тний хара­ктер.
До форс-мажор­них обста­вин нале­жать, зокре­ма, при­ро­дні ката­клі­зми, страй­ки, поже­жі, пове­ні, вибу­хи, обмер­за­н­ня, вій­ни (як ого­ло­ше­ні, так і неого­ло­ше­ні), зако­ло­ти, заги­бель това­ру, затрим­ки пере­ві­зни­ків, викли­ка­ні ава­рі­я­ми або неспри­я­тли­ви­ми пого­дни­ми умо­ва­ми, небез­пе­ки і випад­ко­во­сті на морі, ембар­го, ката­стро­фи, обме­же­н­ня, що накла­да­ю­ться дер­жав­ни­ми орга­на­ми (вклю­ча­ю­чи роз­по­ді­лу, прі­о­ри­те­ти, офі­цій­ні вимо­ги, кво­ти і ціно­вий кон­троль), якщо ці обста­ви­ни без­по­се­ре­дньо впли­ну­ли на вико­на­н­ня цьо­го Дого­во­ру.
11.2. Сто­ро­на, для якої ста­ло немо­жли­вим вико­на­н­ня зобо­в’я­зань за цим Дого­во­ром через наста­н­ня форс-мажор­них обста­вин, повин­на негай­но інфор­му­ва­ти іншу Сто­ро­ну в письмо­во­му вигля­ді про вини­кне­н­ня вище­вка­за­них обста­вин, а також про­тя­гом 30 (трид­ця­ти) кален­дар­них днів нада­ти іншій Сто­ро­ні під­твер­дже­н­ня форс-мажор­них обста­вин. Таким під­твер­дже­н­ням буде довід­ка, сер­ти­фі­кат або інший від­по­від­ний доку­мент, вида­ний упов­но­ва­же­ним дер­жав­ним орга­ном, роз­та­шо­ва­ним за місцем вини­кне­н­ня форс-мажор­них обста­вин.
11.3. Час, який потрі­бен Сто­ро­нам для вико­на­н­ня сво­їх зобо­в’я­зань за цим Дого­во­ром, буде про­дов­же­но на будь-який тер­мін, про­тя­гом яко­го було від­кла­де­но вико­на­н­ня через пере­ра­хо­ва­них обста­вин.
11.4. Якщо через дію обста­вин непе­ре­бор­ної сили неви­ко­на­н­ня зобов’язань за цим Дого­во­ром три­ває біль­ше трьох міся­ців, кожна із Сто­рін має пра­во розі­рва­ти цей Дого­вір в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку, письмо­во пові­до­мив­ши про це іншу сто­ро­ну. Незва­жа­ю­чи на наста­н­ня форс-мажо­ру, перед при­пи­не­н­ням цьо­го Дого­во­ру вна­слі­док форс-мажор­них обста­вин Сто­ро­ни здій­сню­ють оста­то­чні взаєморозрахунки.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Інфор­ма­ція, що нада­є­ться Поку­пцем є кон­фі­ден­цій­ною. Інфор­ма­ція про Поку­пця вико­ри­сто­ву­є­ться виклю­чно в цілях вико­на­н­ня його Замов­ле­н­ня (від­прав­ле­н­ня пові­дом­ле­н­ня Про­дав­цю про замов­ле­н­ня Това­ру і т.д.).
12.2. Нада­ю­чи свої пер­со­наль­ні дані при реє­стра­ції або оформ­лен­ні Замов­ле­н­ня, Поку­пець надає Про­дав­це­ві свою добро­віль­ну зго­ду на оброб­ку, вико­ри­ста­н­ня (у тому числі і пере­да­чу) сво­їх пер­со­наль­них даних, а також вчи­не­н­ня інших дій, перед­ба­че­них Зако­ном Укра­ї­ни «Про захист пер­со­наль­них даних», без обме­же­н­ня тер­мі­ну дії такої зго­ди.
12.3. Про­да­вець зобо­в’я­зу­є­ться не роз­го­ло­шу­ва­ти отри­ма­ну від Поку­пця інфор­ма­цію. Не вва­жа­є­ться пору­ше­н­ням нада­н­ня Про­дав­цем інфор­ма­ції кон­тр­аген­там і тре­тім осо­бам, що діють на під­ста­ві дого­во­ру з Про­дав­цем, в тому числі і для вико­на­н­ня зобо­в’я­зань перед Поку­пцем, а також у випад­ках, коли роз­кри­т­тя такої інфор­ма­ції вста­нов­ле­но вимо­га­ми чин­но­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни.
12.4. Поку­пець несе від­по­від­аль­ність за під­три­ма­н­ня сво­їх пер­со­наль­них даних в акту­аль­но­му ста­ні. Про­да­вець не несе від­по­від­аль­но­сті за неякі­сне вико­на­н­ня або неви­ко­на­н­ня сво­їх зобо­в’я­зань у зв’яз­ку з неакту­аль­ні­стю інфор­ма­ції про Поку­пця або невід­по­від­ні­стю її дійсності.

ІНШІ УМОВИ

13.1. Цей дого­вір укла­де­но на тери­то­рії Укра­ї­ни і діє від­по­від­но до чин­но­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни.
13.2. Про­да­вець має пра­во вно­си­ти змі­ни до цьо­го Дого­во­ру в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку, перед­ба­че­но­му п. 4.2. Дого­во­ру. Крім того, змі­ни до Дого­во­ру також можуть бути вне­се­ні за вза­єм­ною зго­дою Сто­рін в поряд­ку, перед­ба­че­но­му чин­ним зако­но­дав­ством України.

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній