ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Огірки органічні 500 г

65 

— Темно-зелені плоди
— Хрусткі плоди
— Середня маса плоду 120 г
Органічний сертифікат

(2 відгуків)
Замовлення
Збираємо власноруч. Пакуємо в безпечні матеріали, дізнатись умови.
Відправляємо у вівторок і четвер.
Доставка
«Нова Пошта» по Україні за тарифами перевізника.
Самовивіз у м. Шостка: Магазин «Макош», продуктовий ринок.
Самовивіз у с. Клишки: Теплиці виробника.
Оплата. Оплата під час отримання товару, Безготівковими для юридичних осіб, Безготівковий для фізичних осіб, Картою онлайн.

Огір­ки — це наша гор­дість. Можна ска­за­ти навіть наша візи­тів­ка. Вони зав­жди дуже сма­чні, соко­ви­ті, соло­день­кі і з тонень­кою шкі­ро­чкою, хрус­ткі, аро­ма­тні. Дуже схо­жі на Ніжин­ські. Кон­сер­во­ва­ні, або засо­ле­ні також хрус­ткі, без пустот все­ре­ди­ні. Під замов­ле­н­ня виби­ра­є­мо будь-яко­го роз­мі­ру, кор­ні­шо­ни і навіть піку­лі. В про­да­жу з’являються з поча­тку бере­зня і закін­чу­ю­ться в кін­ці листопада.

Корисні властивості

— 95% води
— Віта­мі­ни С, В1, В2, Р

Огір­ки скла­да­ю­ться на 95% з води, біл­ка 0,7 — 1%, цукрів 2%, віта­мі­ни C, B1, B2, P, про­ві­та­мін A, фер­мен­ти, аро­ма­ти­чні речо­ви­ни і міне­раль­ні солі. Ці речо­ви­ни зни­жу­ють кисло­тність шлун­ко­во­го соку, спри­я­ють виве­ден­ню з орга­ні­зму солей сечо­вої кисло­ти і надли­шко­вої води.

Най­біль­ша кіль­кість біо­ло­гі­чно актив­них речо­вин роз­та­шо­ва­не в шкір­ці пло­дів. Регу­ляр­не вжи­ва­н­ня огір­ків пози­тив­но впли­ває на робо­ту сер­ця, нирок і печін­ки. Не дар­ма огі­рок в наро­ді нази­ва­ють «зеле­ним сані­та­ром», адже саме орга­ні­чні ком­по­нен­ти, що вхо­дять до скла­ду пло­дів, здій­сню­ють вели­че­зну робо­ту по оздо­ров­лен­ню орга­ні­зму. Та й сама огір­ко­ва вода добре засво­ю­є­ться і ефе­ктив­но виво­дить з орга­ні­зму токси­ни. Огір­ки — чудо­ве ріше­н­ня і для діє­ти, і для полі­пше­н­ня апетиту.

Вага 0,5 кг
Сертифікація

UA-BIO-108

Виробник

ФОП Марченко А.М.

 1. Дми­трий и Ирина

  Огром­ное спа­си­бо Андрею и Све­тла­не за потря­са­ю­ще огур­чи­ки и зелень! 🙂 С нетер­пе­ни­ем жда­ли посыло­чку из Шос­тки 2 дня. Ну, что ска­зать: вы «сде­ла­ли наш день» 🙂 Неве­ро­я­тно аро­ма­тные, сочные, хру­стя­щие ово­щи очень быстро прев­ра­ти­лись во вку­сней­ший салат 🙂 Так при­я­тно ран­ней весной насла­ди­ться ОРГАНИЧЕСКИМИ и ПОЛЕЗНЫМИ про­ду­кта­ми, кото­рые заря­жа­ют энер­ги­ей на весь день!
  Уже в пре­дв­ку­ше­нии пер­вых поми­дор­чи­ков, реди­со­чки, капу­сто­чки и дру­гих чудо-ово­щей от Мар­чен­ко. Спа­си­бо за ваш труд и любо­вь к тако­му важно­му делу — дарить здо­ро­вье людям!

  Семья Лепор­ских
  P. S.
  А еще — у вас ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ и АППЕТИТНЫЙ сайт :)))))

 2. Гали­на Репарюк

  Дякую за справ­жнє від­чу­т­тя літа на смак, це дуже сма­чно. Андрій Мар­чен­ко ти мега кру­тий в сво­їй спра­ві, ціную і пиша­ю­ся таки­ми людьми, я рада що є такі люди, які нади­ха­ють тво­ри­ти. Чекаю на насту­пну Еко-посилочку.

Додати відгук

Додати відгук

Додаю у кошик …
 • Кошик порожній