ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Доставка і оплата

Доставка

Ми нама­га­є­мось від­пра­ви­ти яко­мо­га сві­жі­ші ово­чі, зби­ра­є­мо і паку­є­мо їх в день від­прав­ки. Такий режим вима­гає дотри­му­ва­тись деяких пра­вил. Будь ласка, звер­ніть ува­гу на ці правила.

Замов­ле­н­ня

Під­час замов­ле­н­ня орі­єн­туй­тесь на акту­аль­ні ціни і наяв­ність про­ду­ктів на сай­ті. Ви отри­ма­є­те на свій e‑mail під­твер­дже­н­ня про замов­ле­н­ня після оформ­ле­н­ня на сай­ті. Одно­ча­сно ми бере­мо у робо­ту вашу заявку.

Пере­дзво­ню­єм тіль­ки новим клі­єн­там для того, щоб позна­йо­ми­тись. Кожно­го разу дзво­ни­ти не має­мо можли­во­сті, бо це заби­рає бага­то часу, а коман­ди мене­дже­рів у нас ще нема.

Від­прав­ка замов­лень: вів­то­рок і четвер. Інші дні ми пра­цю­є­мо з рослинами.

Всі замов­ле­н­ня які над­хо­дять в день від­прав­ки, від­прав­ля­є­мо вже через день, тому оформ­люй­те свою зяв­ку напередодні.

Номер ТТН, суму замов­ле­н­ня та рекві­зи­ти до спла­ти над­си­ла­є­мо у пові­дом­лен­ні в Вай­бер або СМС.

Усі дода­тко­ві пита­н­ня упа­ков­ки, осо­би­стих умов достав­ки, кіль­ко­сті та наяв­но­сті про­ду­ктів опе­ра­тив­но вирі­шу­є­мо за телефонами
+38 066 228–43–57
+38 096 139–72–06
Андрій Марченко
Андрій Мар­чен­ко

За вашим бажа­н­ням ми запа­ку­є­мо замов­ле­н­ня орга­ні­чно. Для цьо­го вико­ри­сто­ву­є­мо біо­роз­кла­да­ні паке­ти укра­їн­сько­го виро­бни­цтва від ПАТ «Укр­пла­стик». Такі паке­ти виго­тов­ле­ні тіль­ки з від­нов­лю­ва­ної сиро­ви­ни, це 100% кро­хмаль. Роз­кла­да­є­ться на 90% за 6 міся­ців, а на 100% вже за 1 рік. Пакет роз­па­да­є­ться на воду, CO2 і гумус, та не вима­гає окре­мо­го збо­ру чи утилізації.

При паку­ван­ні ми еко­ном­но вико­ри­сто­ву­е­мо ці над­зви­чай­но доро­гі паке­ти. Тоб­то в один пакет можуть бути вкла­де­ні декіль­ка видів зеле­ні, сала­тів, тощо.

Кар­тон­на короб­ка буде закле­є­на кра­фто­вим ско­тчем з кро­хмаль­ним клей­ним шаром, виро­бник Neubronner, Німеччина.

Оби­ріть свое май­бу­тнє, вико­ри­сто­вуй­те орга­ні­чну упаковку!

Доставка і Оплата

Достав­ка в біль­шість міст Укра­ї­ни здій­сню­є­ться з допо­мо­гою транс­порт­ної ком­па­нії «Нова Пошта». 

Сайт ком­па­нії

Спи­сок від­ді­лень та пошто­ма­тів, які працюють

Від­сте­жи­ти посилку

Нова пошта
Склад → Склад. Товар ви отри­му­є­те у від­ді­лен­ні транс­порт­ної компанії.

Точки само­ви­во­зу
с. Кли­шки, вул. Бой­ко, 46, виро­бник
м. Шос­тка, вул. Сво­бо­ди, 21, Мага­зин «Макош»

Від­прав­ля­є­мо замов­ле­ня
— вів­то­рок
— четверг

Тер­мін достав­ки вашо­го замов­ле­н­ня може ста­но­ви­ти від 2 до 5 робо­чих днів.

Вар­тість опла­ти роз­ра­хо­ву­є­ться за тари­фа­ми фір­ми Пере­ві­зни­ка, і опла­чу­є­ться Поку­пцем при отри­ман­ні вантажу.

Попе­ре­дню вар­тість достав­ки диві­ться при оформ­лен­ні замовлення.

Достав­ка габа­ри­тних ван­та­жів, здій­сню­є­ться за дода­тко­вим пого­дже­н­ням з Клі­єн­том і може не під­па­да­ти під загаль­ні пра­ви­ла опи­са­ні в цьо­му розділі.

Біо­па­ку­ва­н­ня замовлень

За вашим бажа­н­ням ми запа­ку­є­мо замов­ле­н­ня орга­ні­чно. Для цьо­го вико­ри­сто­ву­є­мо біо­роз­кла­да­ні паке­ти укра­їн­сько­го виро­бни­цтва від ПАТ «Укр­пла­стик». Такі паке­ти виго­тов­ле­ні тіль­ки з від­нов­лю­ва­ної сиро­ви­ни, це 100% кро­хмаль. Роз­кла­да­є­ться на 90% за 6 міся­ців, а на 100% вже за 1 рік. Пакет роз­па­да­є­ться на воду, CO2 і гумус, та не вима­гає окре­мо­го збо­ру чи утилізації.

При паку­ван­ні ми еко­ном­но вико­ри­сто­ву­е­мо ці над­зви­чай­но доро­гі паке­ти. Тоб­то в один пакет можуть бути вкла­де­ні декіль­ка видів зеле­ні, сала­тів, тощо.

Кар­тон­на короб­ка буде закле­є­на кра­фто­вим ско­тчем з кро­хмаль­ним клей­ним шаром, виро­бник Neubronner, Німеччина.

Оби­ріть свое май­бу­тнє, вико­ри­сто­вуй­те орга­ні­чну упаковку!

Транс­порт­ні компанії

Доставка і Оплата

Достав­ка в біль­шість міст Укра­ї­ни здій­сню­є­ться з допо­мо­гою транс­порт­ної ком­па­нії «Нова Пошта».

Сайт ком­па­нії
Спи­сок від­ді­лень та пошто­ма­тів, які пра­цю­ють
Від­сте­жи­ти посилку

Варі­ан­ти доставки

Нова пошта
Склад → Склад. Товар ви отри­му­є­те у від­ді­лен­ні транс­порт­ної компанії.

Точки само­ви­во­зу
с. Кли­шки, вул. Бой­ко, 46, виро­бник
м. Шос­тка, вул. Сво­бо­ди, 21, Мага­зин «Макош»

Оплата

Без перед­пла­ти

Пере­д­опла­ту під час замов­ле­н­ня на сай­ті ми бра­ти не може­мо. Коли зби­ра­є­мо ваше замов­ле­н­ня, то пере­ві­ря­є­мо наяв­ність всіх ово­чів, їх вагу. Інко­ли буває, що якусь пози­цію замов­ля­ють зна­чно біль­ше, ніж ми роз­ра­хо­ву­є­мо і тоді її не виста­чає факти­чно. Або при зби­ран­ні вияв­ля­є­ться, що товар некон­ди­цій­ний, і ми його не може­мо вам продати.

Вар­тість в день відправки

Загаль­ну вар­тість замов­ле­н­ня ми дізна­є­мось тіль­ки після упа­ков­ки посил­ки і вона може тро­шки від­рі­зня­тись від суми замов­ле­н­ня на сайті.

Тому, суму та рекві­зи­ти до спла­ти над­си­ла­є­мо вам у пові­дом­лен­ні Вай­бе­ром або СМС саме в день від­прав­ки замовлення.

Опла­та замовлення

Про­хай­мо, будь­те чем­ні, не забу­вай­те спла­чу­ва­ти замов­ле­н­ня від­ра­зу. Адже затрим­ка опла­ти навіть на два дні заби­рає наш час для кон­тро­лю про­стро­че­них платежів.

Опла­та достав­ки самостійна

Опла­та вар­то­сті транс­пор­ту­ва­н­ня ви роби­те само­стій­но за тари­фа­ми Нової Пошти. Орі­єн­тов­ну вар­тість диві­ться під час оформ­ле­н­ня замовлення.

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній