ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Відгуки

Дум­ки поку­пців щодо яко­сті, кори­сті, сма­ко­вих яко­стей орга­ні­чних ово­чів, виро­бле­них у «Сві­то­воч»

5.00
15 Від­гу­ки покупців
 • М’ята органічна 150 г
  Чудо­ва, сві­жень­ка запа­шна м’ята! Чай аж солод­кий з нею, дуже дякую!😍
  zinchenko_ok820.04.2023
 • Часник молодий зелений органічний 150 г
  Як зав­жди все сма­чно. Зелень вими­та та має аро­мат сві­жо­сті та натуральності)
  pava46714.03.2023
 • Капуста Кейл органічна 200 г
  Дякую. Сма­чно
  pava46714.03.2023
 • Шпинат органічний. ТМ «Світовоч»
  Сма­чний, але листо­чки зама­лі, не сезон…
  pava46714.03.2023
 • Замовити Мангольд +38 066 228-43-57. Доставка по Україні. Органічні овочі від ТМ Світовоч.
  Впер­ше купив та спро­бу­вав цей овоч, дуже смачно.
  pava46714.03.2023
 • Салат Ромен органічний 125 г
  Як зав­жди, все дуже сма­чно та корисно!
  pava46714.03.2023
 • Базилік органічний 35 г
  Це чудо­вий їсти нату­раль­ні тра­вы коли за вікном дуже холо­дно. Дякую, бази­лік дуже смачний
  Джо­сан Тетя­на14.03.2023
 • Рукола. ТМ «Світовоч»
  Дуже сма­чна, натуральна
  Джо­сан Тетя­на14.03.2023
 • Шпинат органічний. ТМ «Світовоч»
  Сма­ко­та!
  Каши­на Яна02.03.2023
 • Редис. ТМ «Світовоч»
  Дуже-дуже сма­чний редис! Замов­ля­ла взим­ку, так ось, я тако­го сма­чно­го навіть влі­тку не їла, коли на база­рі брала
  Гра­чо­ва Ната­лія07.01.2023
 • Петрушка. ТМ «Світовоч»
  Дуже вдя­чна Андрiю та його сiм,‘i за чудо­ву про­ду­кцiю, все при­хо­дить дуже свiже наче тiль­ки з горо­ду. Задо­во­ле­на та реко­мен­дую. Якiсть про­ду­кцii та обслу­го­ву­ва­н­ня на вищо­му рiвнi!
  Вале­рiя21.05.2022
 • Органічний огірок. ТМ «Світовоч»
  Дякую за справ­жнє від­чу­т­тя літа на смак, це дуже сма­чно. Андрій Мар­чен­ко ти мега кру­тий в сво­їй спра­ві, ціную і пиша­ю­ся таки­ми людьми, я рада що є такі люди, які нади­ха­ють тво­ри­ти. Чекаю на насту­пну Еко-посилочку.
  Гали­на Репа­рюк12.05.2021
 • Органічний огірок. ТМ «Світовоч»
  Огром­ное спа­си­бо Андрею и Све­тла­не за потря­са­ю­ще огур­чи­ки и зелень! 🙂 С нетер­пе­ни­ем жда­ли посыло­чку из Шос­тки 2 дня. Ну, что ска­зать: вы «сде­ла­ли наш день» 🙂 Неве­ро­я­тно аро­ма­тные, сочные, хру­стя­щие ово­щи очень быстро прев­ра­ти­лись во вку­сней­ший салат 🙂 Так при­я­тно ран­ней весной насла­ди­ться ОРГАНИЧЕСКИМИ и ПОЛЕЗНЫМИ про­ду­кта­ми, кото­рые заря­жа­ют энер­ги­ей на весь день! Уже в пре­дв­ку­ше­нии пер­вых поми­дор­чи­ков, реди­со­чки, капу­сто­чки и дру­гих чудо-ово­щей от Мар­чен­ко. Спа­си­бо за ваш труд и любо­вь к тако­му важно­му делу — дарить здо­ро­вье людям! Семья Лепор­ских P. S. А еще — у вас ОЧЕНЬ КЛАССНЫЙ и АППЕТИТНЫЙ сайт :)))))
  Дми­трий и Ири­на27.03.2021
 • Томати червоні органічні 500 г
  Най­пер­ше я хоті­ла б напи­са­ти, що дуже задо­во­ле­на з того, що є така орга­ні­чна фер­ма і що є можли­вість регу­ляр­но замов­ля­ти ово­чі, осо­бли­во в осін­ній пері­од, коли, зазви­чай, сала­тну зелень, реди­ску і огір­ки скла­дні­ше най­ти! Також спо­до­ба­лось широ­кий вибір сала­тної зеле­ні і навіть кейл. Ну і поба­жа­н­ня моє роз­ви­ва­ти­ся цій фер­мі, цим тепли­цям, і, щоб взим­ку в міся­ці гру­день-січень була зеле­на сві­жа про­ду­кція! Я б реко­мен­ду­ва­ла таку про­ду­кцію всім, оскіль­ки вва­жаю, що орга­ні­чна сві­жа зелень, сві­жі ово­чі і фру­кти — це скар­би хар­чу­ва­н­ня для людей! P. S. Кон­сер­ва­ція в них теж чудова!
  Соло­мія04.08.2020
 • Салат Ромен органічний 125 г
  Най­сма­чні­ша зелень з орга­ні­чних гря­док від Андрей Мар­чен­ко. Без пере­біль­шень — це рай­ська насо­ло­да, сма­чні­шої я ще не куштувала…
  Таня Гай­дук08.05.2020

Подоль­хо­ва Марі­ан­на, к.с.-г.н., ден­дро­лог, май­стри­ня пер­ма­куль­тур­ної графіки

Зір­ки зійшли­ся по пермакультурному‑2! Це до Андрія Мар­чен­ка ми про­сто при­їзди­ли на три дні: і попра­цю­ва­ли, і пого­стю­ва­ли як «зеле­ні тури­сти», і… отри­ма­ли жит­тє­вий урок!

А наші вра­же­н­ня роз­по­ча­ти закор­ті­ло ось так:
Хтось ска­же «Вау!» його ком­фор­тній і кра­си­вій маши­ні,
Хтось ска­же «Вау!» його орга­ні­чним сма­чним огір­кам,
Хтось ска­же «Вау!» його робо­тя­щій і гар­ній дру­жи­ні,‍
Хтось ска­же: «Вау, пове­зло з дітьми Мар­чен­кам»,
Хтось ска­же: «Вау, у ньо­го справ­жні орга­ні­чні тепли­ці!»
Хтось ска­же: «Ого, який вели­кий і чистий басейн!»,
Хтось ска­же «Вау!» в їхній милій «Макош»-крамниці
Хтось ска­же «Вау, який вели­кий дім і охо­ро­нець-пес!»
Хтось ска­же «Вау!» їх жер­но­во­му на заква­сці хлі­бу,
Хтось ска­же «Вау!» пра­цьо­ви­тим їх помі­чни­кам,
А мені зда­є­ться «Вау!» — то вели­ка сила
Три­ма­ти ВСЕ ОЦЕ в одній голо­ві й руках!
І достой­но спри­йма­ти всі втра­ти
Що при­ро­да жит­тя нам зав­ше дає,
Ніс до вер­ху після нев­да­чі три­ма­ти
І сади­ти знов в зем­лю зер­ня моло­де!..
Ви ще не зна­є­те Андрія Мар­чен­ка? Тоді раді познайомити…

Андрій – гар­ний госпо­дар із доброю душею. В селі Кли­шки, непо­да­лік від м. Шос­тка Сум­ської обл., він на вла­сній сади­бі разом із дру­жи­ною дав­но виро­щує сма­чню­щі ОРГАНІЧНІ ОВОЧІ І ЗЕЛЕНЬ, які вже навіть мають свою ТМ «СВІТОВОЧ» і сертифіковані!

А в м.Шостка зав­зя­те подруж­жя дуже зати­шно обла­шту­ва­ли мага­зин­чик «МАКОШ» – уні­каль­ний супер­мар­кет орга­ні­чної про­ду­кції. Його залюб­ки від­ві­ду­ють не лише різні вер­стви м. Шос­тка, а й «орга­ні­сти» з Сум, Хар­ко­ва і Києва.

Чому? Бо при­єм­ні помі­чни­ці у Мар­чен­ка в коман­ді і ску­пу­льо­зно піді­бра­ний широ­кий асор­ти­мент. В мага­зин­чи­ку зру­чно ску­пля­ти­ся і при­єм­но навіть про­сто погу­ля­ти, дуже ори­гі­наль­не обла­што­ва­ний місце­вим май­стром по дере­ву від­де­ко­ро­ва­ний. Про­ду­кція за досту­пни­ми ціна­ми як для справ­жньої «орга­ні­ки».

Дов­гий час Андрій зі Сві­тла­ною все роби­ли само­туж­ки, «з ран­ньо­го ран­ку до пізньої нічень­ки». Не так дав­но у них з’явилися кіль­ка помі­чни­ків і в їхньо­му тепли­чно­му госпо­дар­стві. То вони себе хоч людьми ста­ли від­чу­ва­ти, на від­по­чи­нок інко­ли їздять по Україні.

А ще у них на сади­бі про­жи­ває три феї – це їхні ясо­чки-доне­чки Соня, Таня і Катя. Ласка­ві, від­кри­ті, слу­хня­ні, допо­ма­га­ють у всі­ля­кій робо­ті. Батьки навіть всти­гли поміж робо­тою орга­ні­зу­ва­ти їм діво­чу кім­на­тку, ори­гі­наль­ний дитя­чий буди­но­чок і басейн! Із яким же задо­во­ле­н­ням вони в ньо­му пле­ска­ю­ться! Тіль­ки з дозво­лу батьків і під їхнім наглядом.

Обій­стя їхнє охо­ро­няє ротвей­лер. Він розу­міє вка­зів­ки хазя­ї­на з пів­сло­ва, до малю­ків добро­ду­шний, а п’яних ганяє!

Зда­ва­ло­ся б, замо­жні і щасли­ві, але…заздрити не вар­то. За цим усим стіль­ки щоден­них тур­бот, стіль­ки тяж­кої пра­ці і голо­вою, і рука­ми, з вда­ча­ми і нев­да­ча­ми за пле­чи­ма, що явно не кожен то потягне!

Якраз оце най­біль­ше вра­же­н­ня мене і «накри­ло» в кін­ці гостю­ва­н­ня. Вияви­ло­ся, що тиждень тому у них «зго­рі­ли» росли­ни в най­біль­шій тепли­ці-году­валь­ни­ці через техні­чний збій. Втра­ти колосальні…Але госпо­да­рі не пові­си­ли носа і не жалі­ли­ся на долю. Оця люд­ська якість, напев­не, і допо­ма­гає їм увесь час. А для мене це вели­кий нао­чний урок, як три­ма­ти­ся і йти впе­ред попри все!

Дяку­є­мо за гостин­ність, шанов­на роди­на Марченків!

Хай же у вас тіль­ки прибуває!

Автор­ка
Подоль­хо­ва Марі­ан­на, к.с.-г.н., ден­дро­лог, май­стри­ня пер­ма­куль­тур­ної графіки

Додаю у кошик …
 • Кошик порожній