ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Дивіться про нас

Орга­ні­чна спра­ва роди­ни Марченків

Кон­та­кти для ЗМІ та блогерів
info@svitovoch.ua

Про нас пишуть
Від­тво­ри­ти відео

«На виріст». Як зробити добриво з того, що росте під ногами, та зібрати органічний урожай

Разом з Ана­ста­сі­єю Вол­ко­вою і Але­ксан­дрою Міті­ною нама­га­є­мось попу­ля­ри­зу­ва­ти орга­ні­чні ово­чі. Спо­ді­ва­єм­ся, що ці малень­кі сюже­ти допо­мо­жуть зро­зу­мі­ти ще комусь, що орга­ні­ка, це не про­сто мар­ке­тинг, а зов­сім інший рівень якості.

Про нас пишуть
Від­тво­ри­ти відео

Родина «Світовоч»

Сюжет про роди­ну Мар­чен­ків, які забез­пе­чу­ють шос­ткин­ців кори­сни­ми ово­ча­ми, виро­ще­ни­ми без пестицидів.

Про нас пишуть
Від­тво­ри­ти відео

Успішні шосткинці: Андрій Марченко, власник органічного господарства «Світовоч»

Інтер­в’ю Андрія Мар­чен­ка для пор­та­ла shostka.info про осо­бли­во­сті орга­ні­чної продукції.

Про нас пишуть
Від­тво­ри­ти відео

Інтерв’ю Андрія Марченка

Андрій Мар­чен­ко про осо­бли­во­сті орга­ні­чної про­ду­кції, тер­пля­чість дру­жи­ни та пла­ни на майбутнє.

2000 рік

Історія з 1999 року

Посту­по­во зро­зумі­ли, що зна­н­ня про орга­ні­чне зем­ле­роб­ство потрі­бно роз­по­всю­джу­ва­ти скрізь. Адже при­ро­ду берег­ти потрі­бно всю­ди, а не тіль­ки в себе на городі.

Про нас пишуть

ЗМІ про спра­ву Андрія Марченко

Ми заці­кав­ле­ні спів­пра­цю­ва­ти із видав­ця­ми та реда­кці­я­ми еле­ктрон­них та дру­ко­ва­них видань.

Божие коров­ки вме­сто гер­би­ци­дов и чер­ви удо­бре­ния: как выра­стить орга­ни­че­ский уро­жай в Украи­не
tsn.ua

Про при­крість, що ста­ла­ся на сімей­ній орга­ні­чній фер­мі, її наслід­ки та мага­зин орга­ні­чних това­рів на Шос­ткин­щи­ні – вла­сник Андрій Мар­чен­ко
shostka.info

Андрій Мар­чен­ко про осо­бли­во­сті орга­ні­чної про­ду­кції, під­трим­ку дру­жи­ни та пла­ни на май­бу­тнє
shostka.info

Успі­шні шос­ткин­ці: Андрій Мар­чен­ко, вла­сник фер­мер­сько­го госпо­дар­ства «Сві­то­воч»
shostka.info

Шос­ткин­цам реко­мен­ду­ют укре­плять имму­ни­тет, упо­тре­бляя расти­тель­ные масла све­же­го отжи­ма
shostka.info

На Шос­ткин­щи­ні виро­щу­ють орга­ні­чну про­ду­кцію
shostka-news.com

У каждой тепли­цы свои нюан­сы, вли­я­ю­щие на уро­жай
sb.by

Справ­жнє літо у сере­ди­ні весни. Про роди­ну фер­ме­рів, яка забез­пе­чує шос­ткин­ців кори­сни­ми ово­ча­ми
shostkanews.city

Бла­го­да­ря местной семей­ной фер­ме «Сві­то­воч», Шос­тка ест орга­ни­че­ские ово­щи на уров­не с Кие­вом и Льво­вом
shostka.info

Поче­му украин­ская орга­ни­ка ока­за­лась на гра­ни недо­ве­рия
seeds.org.ua

Укра­їн­ській орга­ні­ці не дові­ря­ють — фер­мер
kurkul.com

В гостях у фер­ме­ра: орга­ни­че­ские зелень и ово­щи Андрея Мар­чен­ка
natur-boutique.ua

В Шос­тке выра­щи­ва­ют бана­ныshostka.info
shostka.info

Эксперт по тепли­чно­му ово­ще­вод­ству и эко­строи­тель­ству, руко­во­ди­тель Клу­ба орга­ни­че­ско­го зем­ле­де­лия г. Шос­тка
nashe-plodorodie.com.ua

Гото­вим ямы для посад­ки вино­гра­да
nashe-plodorodie.com.ua

Чем заня­ться в фев­ра­ле
nashe-plodorodie.com.ua

Ово­щи зару­бе­жной селе­кции
nashe-plodorodie.com.ua

В гостях у Андрея и Све­ты Мар­чен­ко
chern03em.livejournal.com

Что растет в тепли­це
chern03em.livejournal.com

Вел­кам ту teplitsa
chern03em.livejournal.com

Рабо­та с огонь­ком
chern03em.livejournal.com

Фор­сма­жор­ный уикэнд
chern03em.livejournal.com

Авто­хтон­ной кули­на­рии псто, или Сала­тик
chern03em.livejournal.com

Ово­щи зару­бе­жной селе­кции
chern03em.livejournal.com

Как полу­чить дру­жные всхо­ды и кра­си­вую рас­са­ду
chern03em.livejournal.com

Клуб ОЗ в г. Шос­тке
Газе­та «Клуб Орга­ни­че­ско­го Зем­ле­де­лия» № 7 (72) июль 2013

Зару­бі­жна селе­кція ово­чів
chernozem.org.ua

Обрії орга­ні­чно­го фер­мер­ства
agro-business.com.ua

Зама­чи­ва­ние семян по мето­ду Андрея Мар­чен­ко
orgorod.com

Орга­ни­че­ское зем­ле­де­лие — поле­зная еда — здо­ро­вые малыши…
golos.com.ua

Ого­род во сла­ву Божью: мона­стырь при­ме­ня­ет при­ро­дную агро­те­хни­ку на сво­ём ого­ро­де
eco-club.dn.ua

Мона­стырь при­ме­ня­ет при­ро­дную агро­те­хни­ку на сво­ём ого­ро­де
prirodnoezemledelie.ru

Ого­род для умных, или как не нав­ре­дить забо­той-Борис Бублик
mreadz.com

Кни­га «Мелан­же­вый ого­род». Гла­ва 6
plodorodie.ru

Весен­ние замо­роз­ки
plodorodie.ru

Как я помо­гла сво­ей мор­ков­ке
plodorodie.ru

Пекин­ская кра­са­ви­ца
plodorodie.ru

Весен­ние замо­роз­ки
plodorodie.ru

Кни­га «Ман­на с небес — в ого­род. Все­мо­гу­щая сиде­ра­ция»
plodorodie.ru

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній