ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Чому органічні овочі від ТМ Світовоч?

Господарство це частина сімейного укладу подружжя Марченків

Орга­ні­чні ово­чі зав­жди про­ся­кну­ті осо­бли­вою енер­гі­єю, адже за госпо­дар­ством догля­дає вся сім’я чоло­вік, дру­жи­на, і чарів­ні доньки.

Сімей­не орга­ні­чне госпо­дар­ство роз­та­шо­ву­є­ться біля будин­ку, тут гряд­ки, і тепли­ці. Всі про­це­си ува­жно кон­тро­лю­ю­ться голо­вою сімей­ства, який весь час удо­ско­на­лює техно­ло­гії, і висту­пає спі­ке­ром на кон­фе­рен­ці­ях і тре­нін­гах з орга­ні­чно­го і тепли­чно­го госпо­дар­ства. Так роз­ви­ва­є­ться не тіль­ки вла­сне госпо­дар­ство, а й галузь в цілому.

Ово­чі для про­да­жу виро­щу­ю­ться в госпо­дар­стві з 1999 року, а з 2004 року пере­йшли на орга­ні­чну агро­те­хні­ку. Основ­ний прин­цип: не кіль­кість, а якість.

Андрій Мар­чен­ко прин­ци­по­во не засто­со­вує шту­чні засо­би захи­сту рослин і добри­ва. Агро­те­хні­ка засно­ва­на на ство­рен­ні зба­лан­со­ва­ної еко­си­сте­ми в якій засто­со­ву­ю­ться прин­ци­пи пер­ма­куль­ту­ри. Макси­маль­но вико­ри­сто­ву­є­ться змі­ша­ні посад­ки, сіво­змі­на, що зна­чно змен­шує кіль­кість хво­роб і шкі­дни­ків. Ство­рю­ю­ться умо­ви для при­ро­дно­го роз­ви­тку ентомофагів.

Для жив­ле­н­ня рослин на гряд­ки регу­ляр­но вно­ся­ться рослин­ні зали­шки (муль­ча), яку ком­по­стні чер­ви разом з ґрун­то­ви­ми бакте­рі­я­ми швид­ко пере­тво­рю­ють в гумус.

Сертифікація виробництва

З 2016 року госпо­дар­ство про­хо­дить сер­ти­фі­ка­цію в орга­ну з сер­ти­фі­ка­ції орга­ні­чно­го виро­бни­цтва Орга­нік Стан­дарт, який визна­ний в Європі.

Сер­ти­фі­ка­том визна­но пере­лік орга­ні­чної про­ду­кції, це помі­дор, огі­рок, перець одно­рі­чний, вино­град, салат, руко­ла, кріп, петру­шка, корі­андр (кін­за), шпи­нат, бази­лік, реди­ска, капу­ста біло­го­ло­ва, капу­ста цві­тна, капу­ста брок­ко­лі, капу­ста листо­ва, капу­ста пекін­ська, капу­ста брюс­сель­ська, кресс-салат, каба­чок, бакла­жан, селе­ра, кар­то­пля, цибу­ля, ман­гольд, мор­ква чер­во­на, буряк сто­ло­вий, гар­буз твер­до­ко­рий, батат, часник, ква­со­ля спар­же­ва, капу­ста чер­во­но­го­ло­ва.

Асор­ти­мент роз­ши­рю­є­ться з кожним роком.

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній