ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Політика конфіденційності

Хто ми

Наша адре­са сай­ту: https://svitovoch.ua

Коментарі

Коли від­ві­ду­ва­чі зали­ша­ють комен­та­рі на сай­ті, ми зби­ра­є­мо дані, що від­обра­жа­ю­ться у фор­мі комен­та­рів, а також IP-адре­си від­ві­ду­ва­чів та ряд­ку аген­та-бра­у­зе­ра кори­сту­ва­ча, щоб допо­мог­ти вияви­ти спам.

Ано­нім­ний рядок, ство­ре­ний за вашою адре­сою еле­ктрон­ної пошти (також нази­ва­є­ться хеш), може бути нада­ний слу­жбі Gravatar, щоб дізна­тись, чи ви його вико­ри­сто­ву­є­те. Полі­ти­ка кон­фі­ден­цій­но­сті слу­жби Gravatar досту­пна тут: https://automattic.com/privacy/. Після схва­ле­н­ня вашо­го комен­та­ря, ваше зобра­же­н­ня про­фі­лю буде видно для гро­мад­сько­сті в кон­текс­ті вашо­го коментарю.

Медіафайли

Якщо ви заван­та­жу­є­те зобра­же­н­ня на сайт, вам слід уни­ка­ти заван­та­же­н­ня зобра­жень із вбу­до­ва­ни­ми дани­ми про місце­зна­хо­дже­н­ня (EXIF GPS). Від­ві­ду­ва­чі сай­ту можуть заван­та­жу­ва­ти та витя­гу­ва­ти будь-які дані про місце­зна­хо­дже­н­ня із зобра­жень на сайті.

Cookies

Якщо ви зали­ша­є­те комен­тар на нашо­му сай­ті, ви може­те вві­мкну­ти збе­ре­же­н­ня сво­го іме­ні, еле­ктрон­ної адре­си та сай­ту в фай­лах cookie. Це для вашої зру­чно­сті, так що вам не потрі­бно буде повтор­но запов­ню­ва­ти ваші дані, коли ви зали­ша­ти­ме­те насту­пний комен­тар. Ці фай­ли cookie збе­рі­га­ти­му­ться 1 рік.

Якщо у вас є облі­ко­вий запис на сай­ті і ви ввій­де­те в ньо­го, ми вста­но­ви­мо тим­ча­со­вий cookie для визна­че­н­ня під­трим­ки cookies вашим бра­у­зе­ром, cookie не містить ніякої осо­би­стої інфор­ма­ції і від­да­ля­є­ться при закрит­ті вашо­го браузера.

Коли ви ввій­де­те в систе­му, ми також вста­но­ви­мо декіль­ка фай­лів cookie, щоб збе­рег­ти інфор­ма­цію про ваш логін та нала­шту­ва­н­ня екра­на. Cookie-фай­ли для вхо­ду збе­рі­га­ю­ться 2 дні, а фай­ли cookie-фай­лів нала­шту­вань екра­ну – 1 рік. Якщо ви вибе­ре­те «Запа­м’я­та­ти мене», ваш логін буде збе­рі­га­ти­ся про­тя­гом 2 тижнів. Якщо ви вийде­те зі сво­го облі­ко­во­го запи­су, фай­ли cookie логі­ну будуть видалені.

Якщо ви реда­гу­є­те або публі­ку­є­те ста­т­тю, у вашо­му веб-пере­гля­да­чі буде збе­ре­же­ний дода­тко­вий файл cookie. Цей файл cookie не містить осо­би­стих даних і про­сто вка­зує іден­ти­фі­ка­тор стат­ті, яку ви щой­но реда­гу­ва­ли. Його тер­мін дії закін­чу­є­ться через 1 день.

Вбудований вміст з інших веб-сайтів

Стат­ті на цьо­му сай­ті можуть місти­ти вбу­до­ва­ний вміст (напри­клад: відео, зобра­же­н­ня, стат­ті тощо). Вбу­до­ва­ний вміст з інших сай­тів веде себе так само, як би кори­сту­вач від­ві­дав інший сайт.

Ці сай­ти можуть зби­ра­ти дані про вас, вико­ри­сто­ву­ва­ти фай­ли cookie, вбу­до­ва­ні дода­тки від­сте­же­н­ня тре­тіх сто­рін та сте­жи­ти за вашою вза­є­мо­ді­єю з цим вбу­до­ва­ним вмі­стом. Зокре­ма від­сте­жу­ва­ти вза­є­мо­дію з вбу­до­ва­ним вмі­стом, якщо у вас є облі­ко­вий запис і ви уві­йшли на цей сайт.

З ким ми ділимося вашими даними

Якщо ви запро­си­те ски­да­н­ня паро­лю, ваш IP буде вка­за­но в email-пові­дом­лен­ні про скидання.

Як довго ми зберігаємо ваші дані

Якщо ви зали­ша­є­те комен­тар, він та його мета­да­ні збе­рі­га­ю­ться про­тя­гом неви­зна­че­но­го тер­мі­ну. Таким чином, ми може­мо авто­ма­ти­чно визна­ча­ти та затвер­джу­ва­ти кожен насту­пний комен­тар замість того, щоб три­ма­ти їх у чер­зі на модерації.

Для кори­сту­ва­чів, які реє­стру­ю­ться на нашо­му сай­ті (якщо такі є), ми збе­рі­га­є­мо нада­ну ними пер­со­наль­ну інфор­ма­цію у їхньо­му про­фі­лі кори­сту­ва­ча. Всі кори­сту­ва­чі можуть пере­гля­да­ти, реда­гу­ва­ти або вида­ля­ти свої осо­би­сті дані в будь-який час (за виня­тком того, що вони не можуть змі­ни­ти своє ім’я кори­сту­ва­ча). Адмі­ні­стра­то­ри сай­ту також можуть пере­гля­да­ти та реда­гу­ва­ти цю інформацію.

Які права ви маєте відносно своїх даних

Якщо у вас є облі­ко­вий запис на цьо­му сай­ті або ви зали­ши­ли комен­та­рі, ви може­те пода­ти запит на отри­ма­н­ня екс­пор­то­ва­но­го фай­лу осо­би­стих даних які ми збе­рі­га­є­мо про вас, вклю­ча­ю­чи всі дані, які ви нада­ли нам. Ви також може­те вима­га­ти, щоб ми стер­ли будь-які осо­би­сті дані, які ми має­мо щодо вас. Це не вклю­чає будь-які дані, які ми зобо­в’я­за­ні збе­рі­га­ти в адмі­ні­стра­тив­них, пра­во­вих та цілях безпеки.

Куди відправляються ваші дані

Комен­та­рі від­ві­ду­ва­чів можуть бути пере­ві­ре­ні за допо­мо­гою слу­жби авто­ма­ти­чно­го вияв­ле­н­ня спаму.

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній