ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.
Сертифікат з органічного виробництва і переробки

Сертифікат

У 2022 році ОСГ «Мар­чен­ко А.М.» успі­шно про­йшов повтор­ний про­цес сер­ти­фі­ка­ції орга­ні­чно­го виро­бни­цтва, що засвід­чує цей сертифікат.

Про­хо­дже­н­ня такої про­це­ду­ри, дозво­ляє під­твер­ди­ти від­по­від­ність мето­дів, які впро­ва­джу­ю­ться на госпо­дар­стві, вимо­гам орга­ні­чних стан­дар­тів і нада­ти доступ на ринок орга­ні­чної продукції.

Сер­ти­фі­ка­том визна­но пере­лік орга­ні­чної про­ду­кції, це помі­дор, огі­рок, перець одно­рі­чний, вино­град, салат, руко­ла, кріп, петру­шка, корі­андр (кін­за), шпи­нат, бази­лік, реди­скакапу­ста цві­тна, капу­ста брок­ко­лі, капу­ста листо­ва, капу­ста пекін­ська, капу­ста брюс­сель­ська, кресс-салат, каба­чок, бакла­жан, селе­ра, кар­то­пля, цибу­ля, ман­гольд, мор­ква чер­во­на, буряк сто­ло­вий, гар­буз твер­до­ко­рий, батат, часник, ква­со­ля спар­же­ва, капу­ста чер­во­но­го­ло­ва, м’ята пер­це­ва, спар­жа, щавель.

Номер сер­ти­фі­ка­ту 22–0511-07–01, строк дії до 31 гру­дня 2023 року.

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній