ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Про нас

Ми сімей­на фер­ма «Сві­то­воч». Виро­щу­є­мо екс­клю­зив­ні орга­ні­чні ово­чі та зелень на 50 сотках зем­лі у Сум­ській області.

Ово­чі для про­да­жу наша сім’я виро­щує з 1999 року. Уже за п’ять років зро­зумі­ли хибність хімі­чної агро­те­хні­ки і пов­ні­стю пере­йшли на при­ро­дні мето­ди вирощування.

Був дов­гий і тяж­кий шлях екс­пе­ри­мен­тів, які допо­ма­га­ли від­пра­цю­ва­ти орга­ні­чну агро­те­хні­ку. Адже досві­ду з виро­щу­ва­н­ня орга­ні­чних ово­чів, який можна було б запо­зи­чи­ти, у нашій кра­ї­ні не було. Тим паче в тепли­цях агро­те­хні­ка була зна­чно скла­дні­шою, ніж у від­кри­то­му грун­ті. А зав­да­н­ня перед нами сто­я­ли не про­сті — висо­кі сма­ко­ві яко­сті всіх ово­чів та іде­аль­ний їх товар­ний вигляд. Висо­кі вро­жаї були обов’язковою умо­вою, адже без цьо­го немо­жли­вий був би роз­ви­ток і, вза­га­лі, існу­ва­н­ня всі­єї нашої спра­ви: без гар­но­го вро­жаю немає і заробітку.

За май­же пів­то­ра деся­ти­лі­т­тя ми зумі­ли вико­на­ти ці зав­да­н­ня й зараз виро­щу­є­мо ово­че­ву про­ду­кцію висо­кої яко­сті в асор­ти­мен­ті, доста­тньо­му для забез­пе­че­н­ня пере­сі­чних поку­пців. Май­же на 10 сотках захи­ще­но­го і 20 сотках від­кри­то­го грун­ту виро­щу­є­мо екс­клю­зив­ну про­ду­кцію. Ці пло­щі, порів­ня­но з суча­сни­ми тепли­чни­ми фер­ме­ра­ми, зов­сім малень­кі. Але, спи­ра­ю­чись на свій досвід, може­мо ствер­джу­ва­ти: на вели­ких пло­щах немо­жли­во виро­сти­ти сма­чну орга­ні­чну про­ду­кцію най­ви­щої якості.

На неве­ли­чкій сімей­ній фер­мі зна­чно лег­ше кон­тро­лю­ва­ти якість, тим паче, коли пра­цю­єш сам.

Органічна агротехніка

Слі­ду­є­мо прин­ци­пам пер­ма­куль­ту­ри. З само­го поча­тку сезо­ну ми сіє­мо росли­ни в змі­ша­них посад­ках, що допо­ма­гає їм захи­ща­ти­ся від шкі­дни­ків і хво­роб. Адже моно­куль­ту­ра — це пер­ший крок до про­блем із хво­ро­ба­ми, шкі­дни­ка­ми і низь­ким врожаєм.

Ство­рю­є­мо умо­ви для при­ро­дно­го роз­мно­же­н­ня кори­сних комах, без яких немо­жли­во захи­сти­ти­ся від шкі­дни­ків. Всі посад­ки муль­чу­є­мо і часто дозво­ля­є­мо рости бур’янам. Не вико­ри­сто­ву­є­мо чор­ні плів­ки і агро­во­ло­кно для муль­чу­ва­н­ня, адже там, де між­ря­д­дя засте­ле­ні плів­кою, немо­жли­во посе­ли­тись енто­мо­фа­гам. Також актив­но роз­мно­жу­є­мо в тепли­цях зем­ля­них жаб, вони поїда­ють шкі­дни­ків і чудо­во захи­ща­ють рослини.

Для захи­сту від хво­роб кори­сту­є­мо­ся кори­сни­ми бакте­рі­я­ми — Про­біо­ти­ка­ми, які є про­ти­ле­жні­стю хво­ро­бо­твор­них бактерій.

Для піджив­ле­н­ня рослин у вели­кій кіль­ко­сті вно­си­мо ско­ше­ну тра­ву на гряд­ки. За допо­мо­гою Про­біо­ти­ків і ком­по­стних черв’яків, яких ми засе­ли­ли, тра­ва швид­ко пере­тво­рю­є­ться в кори­сне жив­ле­н­ня. Також дода­є­мо трав’яні настої та куря­чий послід курей із вла­сної ферми.

Виго­тов­ля­є­мо вла­сний біо­гу­мус за допо­мо­гою ком­по­стних черв’яків. За бага­то років від­пра­цю­ва­ли вла­сну техно­ло­гію жив­ле­н­ня рослин при­ро­дні­ми мето­да­ми, які дозво­ля­ють виро­щу­ва­ти так, щоб вміст ніт­ра­тів у нашій про­ду­кції був у 8−10 разів мен­ший за норму.

Номер сертифікату 22–0511-07–01, до 31.12.2023

У 2021 році ОСГ «Мар­чен­ко А.М.» успі­шно про­йшов повтор­ний про­цес сер­ти­фі­ка­ції орга­ні­чно­го виро­бни­цтва, що засвід­чує цей сертифікат.

Про­хо­дже­н­ня такої про­це­ду­ри, дозво­ляє під­твер­ди­ти від­по­від­ність мето­дів, які впро­ва­джу­ю­ться на госпо­дар­стві, вимо­гам орга­ні­чних стан­дар­тів і нада­ти доступ на ринок орга­ні­чної продукції.

Сер­ти­фі­ка­том визна­но пере­лік орга­ні­чної про­ду­кції, це помі­дор, огі­рок, перець одно­рі­чний, вино­град, салат, руко­ла, кріп, петру­шка, корі­андр (кін­за), шпи­нат, бази­лік, реди­скакапу­ста цві­тна, капу­ста брок­ко­лі, капу­ста листо­ва, капу­ста пекін­ська, капу­ста брюс­сель­ська, кресс-салат, каба­чок, бакла­жан, селе­ра, кар­то­пля, цибу­ля, ман­гольд, мор­ква чер­во­на, буряк сто­ло­вий, гар­буз твер­до­ко­рий, батат, часник, ква­со­ля спар­же­ва, капу­ста чер­во­но­го­ло­ва, м’ята пер­це­ва, спар­жа, щавель.

Номер сер­ти­фі­ка­ту 22–0511-07–01, строк дії до 31 гру­дня 2023 року.

Рекомендуємо

Популярні

Акційні пропозиції

Біопакування замовлень

Щоб запа­ку­ва­ти замов­ле­н­ня орга­ні­чно, ми вико­ри­сто­ву­є­мо біо­роз­кла­да­ні паке­ти укра­їн­сько­го виро­бни­цтва від ПАТ «Укр­пла­стик».

Упаковка замовлення у «БІО-пакет»

При виро­щу­ван­ні ово­чів ми докла­да­є­мо макси­маль­них зусиль для збе­ре­же­н­ня та покра­ще­н­ня нав­ко­ли­шньо­го сере­до­ви­ща. І зараз у вас є можли­вість отри­ма­ти орга­ні­чні ово­чі в паку­ван­ні, яке при­да­тне для ком­по­сту­ва­н­ня в дома­шніх умовах.

Але через дуже висо­ку ціну тако­го паку­ва­н­ня ми про­си­мо також і вас зро­би­ти свій вне­сок у збе­ре­же­н­ня природи.

При паку­ван­ні вашо­го від­прав­ле­н­ня ми буде­мо еко­ном­но вико­ри­сто­ву­ва­ти над­зви­чай­но доро­гі паке­ти, які виго­тов­ле­ні тіль­ки з від­нов­лю­ва­ної сиро­ви­ни (100% кро­хмаль). Тоб­то в один пакет можуть бути вкла­де­ні декіль­ка видів зелені.

Кар­тон­на короб­ка буде закле­є­на кра­фто­вим ско­тчем з кро­хмаль­ним клей­ним шаром, виро­бник Neubronner, Німеччина.

Біо­роз­кла­да­ний пакет роз­кла­да­є­ться на 90% за 6 міся­ців, а на 100% вже за 1 рік. Він роз­па­да­є­ться на воду, CO2 і гумус, та не вима­гає окре­мо­го збо­ру чи утилізації.

Такий про­дукт сер­ти­фі­ко­ва­ний упов­но­ва­же­ним євро­пей­ським орга­ном по сер­ти­фі­ка­ції био­пла­сти­ка TÜV Austria Belgium NV і має мар­ку­ва­н­ня OK biodegradable SOIL.

Також така плів­ка затвер­дже­на для вико­ри­ста­н­ня в орга­ні­чно­му сіль­сько­му госпо­дар­стві від­по­від­но до Стан­дар­ту між­на­ро­дних Акре­ди­то­ва­них Орга­нів Сер­ти­фі­ка­ції з орга­ні­чно­го виро­бни­цтва та пере­роб­ки, який екві­ва­лен­тний регла­мен­там Євро­пей­сько­го Сою­зу № 834 / 2007 і 889/2208 (Organic Standard).

Про ціни і собівартість

Свої ово­чі ми про­да­є­мо за вищи­ми ціна­ми, ніж рин­ко­ві. Голов­на при­чи­на цьо­го зна­чно вища собі­вар­тість продукції.

organic-euro
UA-BIO-108

Змі­ша­ні посад­ки зна­чно збіль­шу­ють витра­ти часу на посад­ку, догляд і збір уро­жаю. А якщо порів­ня­ти хімі­чне і при­ро­днє жив­ле­н­ня рослин, то міне­раль­ни­ми добри­ва­ми піджи­ви­ти, мабуть, у десять разів лег­ше, ніж орга­ні­чни­ми. Витра­ча­є­мо дуже бага­то часу на регу­ляр­не муль­чу­ва­н­ня, під­го­тов­ку піджив­лю­ю­чих розчинів.

Навряд, щоб хтось з тра­ди­цій­них фер­ме­рів зби­рав коло­рад­сько­го жука і давив тлю на лис­тках рука­ми. Ми це роби­мо. І коли жаби не справ­ля­ю­ться, ноча­ми з ліхта­ри­ком зби­ра­є­мо сли­ма­ків з сала­тів і капу­сти. Ми вико­ну­є­мо дуже бага­то такої робо­ти, якої в тра­ди­цій­но­му виро­бни­цтві про­сто не існує.

При­чи­на висо­кої собі­вар­то­сті нашої про­ду­кції — це дуже висо­кі ризи­ки. Напри­клад, пра­цю­єш пів­ро­ку над отри­ма­н­ням уро­жаю в тепли­ці, витра­ча­єш вели­че­зні кошти на опа­ле­н­ня, осві­тле­н­ня, своя пра­ця тут навіть не вра­хо­ву­є­ться. І коли при­хо­дить час про­да­ва­ти уро­жай, яка-небудь хво­ро­ба, або шкі­дник з’ї­дає все.

Біо­пре­па­ра­ти з досить м’якою дією не зав­жди справ­ля­ю­ться з про­бле­мою, а хімі­чні ми не вико­ри­сто­ву­є­мо дав­но і принципово.

Відгуки покупців

Смакуйте справжнє!

біль­ше 1 000 поку­пців вже обра­ли орга­ні­чну продукцію 
Додаю у кошик …
  • Кошик порожній