ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Упаковка замовлення у «БІО-пакет»

25 

Щоб запакувати замовлення органічно, використовуємо біо-пакети від українського виробника ПАТ «Укрпластик».

Замовлення
Збираємо власноруч. Пакуємо в безпечні матеріали, дізнатись умови.
Відправляємо у вівторок і четвер.
Доставка
«Нова Пошта» по Україні за тарифами перевізника.
Самовивіз у м. Шостка: Магазин «Макош», продуктовий ринок.
Самовивіз у с. Клишки: Теплиці виробника.
Оплата. Оплата під час отримання товару, Безготівковими для юридичних осіб, Безготівковий для фізичних осіб, Картою онлайн.

При виро­щу­ван­ні ово­чів ми докла­да­є­мо макси­маль­них зусиль для збе­ре­же­н­ня та покра­ще­н­ня нав­ко­ли­шньо­го сере­до­ви­ща. І зараз у вас є можли­вість отри­ма­ти орга­ні­чні ово­чі в паку­ван­ні, яке при­да­тне для ком­по­сту­ва­н­ня в дома­шніх умовах.

Але через дуже висо­ку ціну тако­го паку­ва­н­ня ми про­си­мо також і вас зро­би­ти свій вне­сок у збе­ре­же­н­ня природи.

При паку­ван­ні вашо­го від­прав­ле­н­ня ми буде­мо еко­ном­но вико­ри­сто­ву­ва­ти над­зви­чай­но доро­гі паке­ти, які виго­тов­ле­ні тіль­ки з від­нов­лю­ва­ної сиро­ви­ни (100% кро­хмаль). Тоб­то в один пакет можуть бути вкла­де­ні декіль­ка видів зелені.

Кар­тон­на короб­ка буде закле­є­на кра­фто­вим ско­тчем з кро­хмаль­ним клей­ним шаром, виро­бник Neubronner, Німеч­чи­на.

Біо­роз­кла­да­ний пакет роз­кла­да­є­ться на 90% за 6 міся­ців, а на 100% вже за 1 рік. Він роз­па­да­є­ться на воду, CO2 і гумус, та не вима­гає окре­мо­го збо­ру чи утилізації.

Такий про­дукт сер­ти­фі­ко­ва­ний упов­но­ва­же­ним євро­пей­ським орга­ном по сер­ти­фі­ка­ції био­пла­сти­ка TÜV Austria Belgium NV і має мар­ку­ва­н­ня OK biodegradable SOIL.

Упаковка замовлення у «БІО-пакет»

Також така плів­ка затвер­дже­на для вико­ри­ста­н­ня в орга­ні­чно­му сіль­сько­му госпо­дар­стві від­по­від­но до Стан­дар­ту між­на­ро­дних Акре­ди­то­ва­них Орга­нів Сер­ти­фі­ка­ції з орга­ні­чно­го виро­бни­цтва та пере­роб­ки, який екві­ва­лен­тний регла­мен­там Євро­пей­сько­го Сою­зу №834 / 2007 і 889/2208 (Organic Standard).

Упаковка замовлення у «БІО-пакет»

Сер­ти­фі­кат від Organic Standard

 

Упаковка замовлення у «БІО-пакет»

Сер­ти­фі­кат био­пла­сти­ка TÜV Austria Belgium NV

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній