ТМ «Світовоч» — органічні овочі для всієї сім'ї Світовоч, органічні овочі.

Про родину та органічну справу

Пер­ше фер­мер­ське орга­ні­чне госпо­дар­ство в Сум­ській області

Про родину та органічну справу

Роди­на Андрія і Сві­тла­ни Мар­чен­ко в теплиці

«Тіль­ки ви самі може­те подба­ти про своє здоров’я, і тіль­ки ви самі може­те виро­сти­ти справ­жні, кори­сні і сма­чні ово­чі та фру­кти. Насправ­ді це не так скла­дно, голов­не — бажа­н­ня змі­ни­ти­ся, нала­шту­ва­ти­ся на здо­ро­вий спо­сіб жит­тя, а ще — бажа­н­ня бачи­ти сво­їх дітей здоровими»
Андрій Марченко
Андрій Мар­чен­ко

Роди­ну Андрія і Сві­тла­ни Мар­чен­ко в місті Шос­тка добре зна­ють. Вони керів­ни­ки Шос­ткин­сько­го клу­бу орга­ні­чно­го зем­ле­роб­ства, орга­ні­чні фер­ме­ри та гар­ні госпо­да­рі. Сво­їм при­кла­дом вони пока­зу­ють розум­ний під­хід до зем­ле­роб­ства, до сві­то­гля­ду і до здо­ро­во­го спосо­бу життя.

Живе подруж­жя в Кли­шках, це 15 км від міста Шос­тка, що на Сум­щи­ні. Сві­тла­на пра­цює вчи­те­лем англій­ської мови у місце­вій шко­лі, Андрій — при­ва­тний під­при­є­мець. Мар­чен­ки вихо­ву­ють трьох дів­ча­ток. Усі разом зво­дять буди­нок, вико­ри­сто­ву­ю­чи суча­сні енер­го­збе­рі­га­ю­чі технології.

Мар­чен­ки почи­на­ли виро­щу­ва­ти ово­чі для себе — тра­ди­цій­но і з вико­ри­ста­н­ням хімі­чних пре­па­ра­тів і добрив. Та через кіль­ка років зро­зумі­ли, що це хибний шлях. Шту­чно немо­жли­во виро­сти­ти здо­ро­ві росли­ни, отри­ма­ти не тіль­ки вели­кий, але ще і які­сний уро­жай. Тому з 2004-го від­мо­ви­ли­ся від будь-яких шту­чних речо­вин на сво­їй землі. 

Став­ля­ться до цьо­го дуже при­скі­пли­во, ретель­но пере­ві­ря­ю­чи кожен біо­пре­па­рат, та осо­би­сто зна­йом­ля­тьcя з виро­бни­ка­ми. Напри­клад, як можна нази­ва­ти гра­ну­льо­ва­ний куря­чий послід нату­раль­ним добри­вом, якщо в ньо­го дода­ють «міне­рал­ку», курей году­ють гор­мо­на­ми й анти­біо­ти­ка­ми? Зви­чай­но, росли­ни реа­гу­ють на ньо­го ненор­маль­но інтен­сив­ним зро­ста­н­ням, але потім дуже швид­ко занедужують.

Дитя­чий садок для наших пер­ших рослин з зада­ним мікро­клі­ма­том для кожно­го виду зеле­ні чи овочів.

Андрій і Сві­тла­на Марченко

В двох тепли­цях виса­дже­на роз­са­да різних сала­тів. Грі­є­мо, ство­рю­є­мо на 4‑х сотках весну.

Роди­на Марченків

Додаю у кошик …
  • Кошик порожній